"het gemeentemuziek" Sint-Cecilia in 1923, 60-jarig jubileum.


De fanfare op kermis Heestert in oktober 1953.
Historiek

Over het ontstaan van het muziekkorps is heel weinig gevonden. Naarmate men terugkeert in de tijd worden de documenten, gezien de twee oorlogsperioden, zeldzamer en moet men met zeer veel voorzichtigheid te werk gaan wil men de historische werkelijkheid benaderen.

Het jaartal 1863 dat op de oude vlag vermeld staat, is echter een duidelijk bewijs dat de fanfare toen reeds bestond. Enkele jaren terug werd in de gemeentearchieven ontdekt dat in 1811 een muziekkorps optrad te Heestert bij de feestelijkheden ter gelegenheid van de geboorte van de zoon van Napoleon Bonaparte. Aangezien echter nergens vermeld wordt welk korps het was, hebben we hier geen zeker­heid.

De fanfare werd opgericht tijdens het burgemeester­schap van Petrus Hooghe, die aan het hoofd van de gemeente stond van 1831 tot 1884. Hij werd opgevolgd door Charles Decock, die men terugvindt op een foto van de fanfare uit die tijd. Burgemees­ter Rohaert, de derde burgemeester sedert de Belgische onaf­hankelijkheid, blies in oktober 1901 het korps nieuw leven in. Aldus staat te lezen in de lijkrede, die meester Claeys uit­sprak op 7 november 1907 bij het graf van burgemeester Ro­haert.

De heer Vergauwen - De La Court was heel waarschijnlijk de eerste voorzitter. In elk geval schonk hij in juni 1863 het ‘vaendel’ aan de ‘Fanfarenmaetschappij van Heestert’.  In 1890 werd hij in die hoedanigheid opgevolgd door Charles Walcarius. De Heer Delbeke was de eerste ‘Geheimschrijver’ en bij de herstichting in 1890 nam meester Henri Claeys deze taak over.

We weten ook niet wie de eerste dirigent was. Alleen vinden we in de 19de eeuw de namen terug van Victor en François Corne. Victor Corne overleed in 1896 en reeds enkele tijd voordien werd hij opgevolgd door zijn zoon François Corne. Op een gegeven ogenblik, zo verklaarden enkele gewezen muzikanten, is er in de schoot van de vereniging beroering ontstaan in verband met de aanstelling van een nieuwe dirigent. Er was verdeeldheid omtrent het feit of iemand van de familie Corne of de heer Vuylsteke uit Moen de fanfare diende te leiden. Het is eerder een pijnlijke situatie geweest voor de fanfare. Uitein­delijk werd de heer Vuylsteke als dirigent aangesteld, maar hij werd weldra opgevolgd door Florent Corne.

Tijdens de tweede wereldoorlog lagen de activiteiten van de fanfare bijna volledig stil.

In samenwerking met Moen was er enkel een optreden ter gelegenheid van de lijkdienst van Albert Desmet en Albert Garrez die respectievelijk op 6 en 7 oktober 1943 gefusilleerd werden. In de loop van 1945 werden de koppen opnieuw bij elkaar gestoken en besloot men opnieuw te starten. De officiële ‘herstichtingsvergadering’ werd gehouden op 2 oktober 1945 ten huize van de voorzitter Gustaaf Vandeputte. De fanfare kon zich verheugen in de opkomst van jonge of nieuwe elementen en Jos Vererfven werd secretaris-penningmeester.

Voor vierentwintig frank werd een nieuw muziekstuk aangekocht en voor het St.-Ceciliafeest liet men via Valère Desmet 50 uitnodigingen afdrukken. Op 25 november  was het dan zover. De fanfare vierde haar eerste naoorlogs St.-Ceciliafeest en dit ‘ter gelegenheid van den heropbloei der Maatschappij’. 

Dirigent Florent Corne gaf lange tijd zijn beste krachten aan de muziekmaatschappij. Na zijn dood nam Jan Callens voor een decennium het dirigeerstokje over. Ondertussen schrijven we de jaren vijf­tig. Vanaf 1952 deden de gebroeders Jos en Paul Vererfven samen het schrijfwerk en de financiën. 

In 1962 gaf Jan Callens het dirigeerstokje door aan Jos Vererfven en Etienne Coussement werd de nieuwe secretaris-penningmeester. Het  eeuwfeest werd op 25 augustus 1963 met veel luister gevierd. Heel wat muzikanten werden gedecoreerd en ’s namiddags was er een groots muziekfestival met niet minder dan 12  muziekverenigingen uit de omstreken. ’s Avonds werd een tyrolerfeest gehouden in het ‘Christen Volkshuis’.

In 1964 kregen onze muzikanten voor het eerst een uniform en konden we 5 vrouwelijke leden inschrij­ven: 5 trommelaarsters. Josué Vererfven werd als dirigent opge­volgd door Jean Byttebier onder wiens leiding op 27 maart 1966 voor de eerste maal een Lenteconcert werd ingericht. In dat jaar werd ook Norbert Vandenbulcke de nieuwe secretaris-penningmeester.

Albert Vandeputte volgde in 1967 als vierde voorzitter in de reeks zijn vader op en  Aurèle Vandevijvere werd de nieuwe ondervoorzitter in de plaats van Cyriel Vandeputte. 

In 1968 kreeg ook het oog wat en startten we met een majoret­tekorps. Hun eerste optreden dateert van zondag 31 maart t.g.v. de voetbalwedstrijd Waregem-Standard.

Eric Depamelaere nam in 1968 de leiding over in het muziekkorps en van toen af ging het muzikaal peil van de fanfare snel de hoogte in. In datzelfde jaar al haalden we voor het eerst een 1ste prijs in een stapmarswedstrijd te Dottenijs. Verdere 1ste prijzen volgden te Leest, Tisselt en Humbeek.
Begin 1970 verongelukte onze trouwe secretaris Norbert en nam Silvère D’haene het schrijfwerk over tot 1972. Vanaf dan werd Gerrit Suys secretaris-penningmeester.

In 1973 nam het korps voor de eerste maal deel aan een Provinci­ale wedstrijd en promoveerde naar 2de afdeling. 

Het 111-jarig bestaan werd in 1974 vol luister gevierd:  er werd een groots muziekfestival georganiseerd, een nieuwe vlag gewijd en het korps bekwam de titel van Koninklijke Fanfare. De trouwste leden werden gedecoreerd. 

In 1977 promoveerde de fanfare naar 1ste afdeling. In datzelfde jaar maakte het oude, grijze kostuum van '64 plaats voor een nieuwe uit­rus­ting.

In 1978 werd de eerste stap gezet naar een verbroedering met de "Moselland - Kapelle" uit Wincheringen (Duitsland). Het werden drie onverge­telijke dagen in de prachtige Moezelstreek. Onze Duitse muziekvrienden kwamen dan in 1979, 1983, 1988, 1992, 1998, 2003 en 2008 bij ons op bezoek. In 1983 werd ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan een vierdaagse "Heestert, dorp vol muziek" gevierd.

Vanaf 1953 gebeurde de opleiding van de jonge muzikanten in de schoot van de fanfare zelf. Gaby Byttebier, Gerard Vanrespaille, Eric Petereyns, Neron Vantwembeke, Gerrit Suys en Eric Vanwijmelbeke zorgden voor de lessen notenleer, koperinstrument, saxofoon of slagwerk. Maar vanaf 1982 startte men in Heestert met een muziekschool als afdeling van  de muziekacademie Peter Benoit Harelbeke.

In de jaren zeventig werden de jeugdige muzikanten opgevangen in een jeugdensemble onder leiding van Eric Vanwijmelbeke. Na een onderbreking werd in 1984 opnieuw gestart onder impuls van Bernard Matton, die intussen al onderdirigent geworden was. 

Geert De Praetere nam na het lenteconcert van 1987 het diri­geer­stokje over en behaalde al onmiddellijk enkele successen met de fanfare: West-Vlaams Fedekamkampioen 1ste afdeling met 85% en in februari 1988  87% op het Nationaal Kampioenschap. Onder zijn leiding promoveerde de fanfare in 1989 naar de afdeling uitmun­tendheid.

Beroepsomstandigheden dwongen Geert De Praetere echter al in 1990 zijn dirigeer­stokje door te geven aan  Chris Vande­plassche.

Het voorzitterschap was intussen van 1989 tot 1991 in handen van Willy Germijns en om het secretariaatswerk wat te ontlasten werd Paul Vererfven van 1989 tot  en met 2001 penningmeester.  Daarna nam Ivan Beunens de boeken over. Na het lenteconcert van 1991 werd Bernard Matton de nieuwe voorzitter. Hij werd bijgestaan door twee ondervoorzitters: Willy Vanderfaeillie en Eric Vanwij­melbeke. Onder hun impuls werd de fanfare een VZW.

In 1993 nam de fanfare, onder de leiding van Chris Vandeplas­sche, deel aan de Provinciale wedstrijd. Wij opteerden voor het behoud in uitmuntendheid en slaagden met succes.

In september 1994, ter gelegenheid van de stoet voor een 100-jarige dorpsgenote, maakte het blauwe uniform plaats voor een nieuw en modern uniform, bestaande uit een bordeaux vest en zwarte broek. Dat jaar ook verkoos het bestuur Silvère D’haene als tweede ondervoorzitter.

In 1995 werd de nieuwjaarswens in een ander kleedje gestopt. Onder impuls van Eric Vanwijmelbeke werd deze omgetoverd in een heus nieuwjaarsconcert: een gezellige kaas- en wijnavond met optredens van het majorettekorps, het trommelkorps en het jeugdensemble.

Via een voorselectie in oktober 1996 te Vichte behaalde de fanfare in februari 1997 de titel Belgisch Fedekam Kampioen afdeling Uitmuntendheid voor fanfares. De hoogste titel die in België kan bereikt worden binnen deze categorie.

In 1998 nam Stefanie Vanwijmelbeke de leiding van het jeugdensemble over van Griet Matton. In dat jaar bevestigde de fanfare opnieuw in uitmuntendheid en vierde ze haar 135-jarig bestaan met o.a. een fuif voor de jeugd, de 20-jarige verbroedering met Wincheringen en een grote stoet  met medewerking van verschillende muziekverenigingen en groepen uit Zwevegem en omliggende gemeenten. Het thema luidde opnieuw: “Heestert, dorp vol muziek”.

Jef Maes nam begin 1999 het voorzitterschap van Bernard Matton over. In april van hetzelfde jaar werd de samenwerking met dirigent Chris Vandeplassche beëindigd en werd Geert Defauw aangesteld als nieuwe dirigent.

Medio 2000 werd Peter Vanlerberghe de nieuwe ondervoorzitter nadat eerder in dit jaar Silvère D’haene, die ruim 50 jaar bestuurslid was, overleed.  

11 mei 2003 was weerom een mijlpaal in de rijke geschiedenis van de fanfare met de bevestiging in de afdeling Uitmuntendheid. Het was ook het jaar van het 140-jarig bestaan en 25 jaar verbroedering met Wincheringen. Op 18, 19 en 20 juli volgden dan ook spetterende jubileumfeesten.

Na de zomerstop van 2004 nam Geert De Praetere opnieuw het dirigeerstokje over, werd Peter Vanlerberghe de nieuwe voorzitter en Bruno Debode de tweede ondervoorzitter.

In oktober van 2006 werd Christian Delaere de nieuwe dirigent. Tijdens het provinciaal muziektornooi op 6 mei 2007 in Harelbeke werd de kroon op het werk gezet. De kersverse dirigent en een schare enthousiaste muzikanten zorgden ervoor dat de  fanfare zich tot en met 2011 mocht rekenen bij de 15 West-Vlaamse ‘provinciaal geselecteerde ensembles’.

In 2008 werd de Koninklijke Fanfare St.-Cecilia 145 jaar en tijdens de jubileumfeesten werd een gedenksteen onthuld ter gelegenheid van 30 jaar verbroedering met de Moselland-Kapelle uit Wincheringen. 

In 2013 vierde de fanfare haar 150 jaar jubileum met een jaar lang prachtige activiteiten (zie aparte rubriek). Ondanks deze “gezegende leeftijd” van ruim 150 jaar is de vereniging nog steeds springlevend.

De samenwerking met Christian Delaere werd stopgezet in april 2016. Intussen leidt Bart Rosseel de drumband, Jessica Djelti en Sabrina Beunens het majorettekorps en Stefanie Vanwijmelbeke zorgt nog steeds voor de opleiding van het jeugdensemble. Sinds mei 2013 is Bruno Debode de scretaris. Ivan Beunens en Frederik Matton zijn ondervoorzitter. Andy Desmet is penningmeester.Van links naar rechts: de vlag van Wincheringen, de vlag uit 1863, uit 1974 en 2013.   

Historiek