top of page

privacybeleid

privacy

De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert vzw hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en wil dat hun privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

 

De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wetgeving en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

dit brengt met zich mee dat wij

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen  en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

contact

Als Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert vzw, Remi Deprezstraat 7, 8551 Heestert of via secretariaat@fanfareheestert.be .  

waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan activiteiten (repetities, uitstappen, concerten, vergaderingen, enz) van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert vzw;

 • het versturen van mails, nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 • het bekomen van subsidiëring door de overheid;

 • lidmaatschap en verzekering Vlamo.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mail;

 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum.

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

cookies

Indien u de website van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia bezoekt maken wij gebruik van analytische cookies om het surfgedrag van onze website-gebruikers te kunnen opvolgen. Dankzij deze cookies krijgen wij inzicht in het effectief gebruik van onze website en kan voor een betere gebruikservaring van de gebruikers de website verder ontwikkeld worden.

De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies echter gewaarborgd.

Meer informatie vind u bij ons cookiebeleid.

verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • de verzekering van de leden;

 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijke toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

bewaartermijn

De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn is in geen geval langer dan 5 jaar na beëindiging van het lidmaatschap, met uitzondering van de naam en voornaam die in de historische ledenlijsten van de vereniging bijgehouden blijven.

beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • we hanteren een gebruikersnaam en een wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • wij maken enkel back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij eventuele fysieke of technische incidenten;

 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • de leden die met de persoonsgegevens werken zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kunt opnemen. Tevens kan u bezwaar (verzet) tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers maken. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor aan voornoemde verzoeken kunnen geven. Om uw identiteit te controleren kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto op de kopie onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.

wijzigingen privacyverklaring

De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging op onze website plaatsen.

 

De laatste wijziging gebeurde op 12 januari 2021. Oudere versies van ons privacyverklaring zullen in ons archief worden bewaard. Contacteer ons als u deze wilt raadplegen.

bottom of page